På grund av erhållet föreläggande från Konsumentverket beviljar vi för närvarande inga nya krediter. Aktiva lån fortlöper enligt avtal.Villkor

Samtliga räntor är avdragsgilla! Inga extra avgifter!


Exempel på Kortlån Brons - 30 till 120 dagar
Lånesumma Månadsränta Effektivränta Räntekostnad Att återbetala
1,000 kr 13,50% 357% 134 kr 1,134 kr

 
Exempel på Kortlån Silver - 30 till 210 dagar
Lånesumma Månadsränta Effektivränta Räntekostnad Att återbetala
3,000 kr 13,50% 357% 404 kr 3,404 kr
Lånesumma Månadsränta Effektivränta Räntekostnad Att återbetala
4,000 kr 13,50% 357% 539 kr 4,539 kr
Lånesumma Månadsränta Effektivränta Räntekostnad Att återbetala
5,000 kr 13,50% 357% 674 kr 5,674 kr

 
Exempel på Kortlån Guld - 6 månader till 2 år
Lånesumma Effektiv ränta Att återbetala/mån
10,000 kr 63% 667 kr
Lånesumma Effektiv ränta Att återbetala/mån
15,000 kr 63% 1,000 kr
 

Allmänna villkor

Vid utebliven betalning skickas en påminnelse ut med en avgift på 60 kr, uteblir betalning på denna kommer fakturan gå till inkasso med en avgift på 180 kr.

Om inkasso inte betalas kommer hela lånet säga upp och överlämnas till Kronofogdemyndigheten med en avgift på 380 kr. Vid alla former av utebliven betalning tas en dröjsmålsränta ut på 3 % / månad.

Överlämning till Kronofogdemyndigheten kan innebära avsevärda problem med att få framtida lån hos oss och andra aktörer. Alla lån är av typen tillsvidare och förlängs automatiskt med de ingångna villkoren tills de blivit fullt betalda.

 1. Parter

  Parter till avtalet är långivaren Grandvik AB och låntagaren.

 2. Ingående av avtal

  Låntagaren accepterar genom sin underskrift, antingen i skriftlig eller elektronisk form, låneavtalet i samtliga dess delar såsom anges i allmänna villkor och det specifika låneavtalet till aktuell kredit. Avvikelse från dessa villkor kan endast ske genom skriftligt avtal mellan låntagaren och av långivaren behörig person.

 3. Lån/Kredit

  Efter ansökan och kreditprövning kan låntagaren beviljas lån/ kredit. Långivaren betalar ut lånet till låntagarens bankkonto såsom det är angivet i ansökan om lån/kredit. För det fall att låntagaren har kostnader, kapitalbelopp eller räntor från andra lån hos långivaren som har förfallit till betalning sker kvittning och avdrag från utbetalning av nytt lån.

 4. Ränta, kostnader och betalningsvillkor

  Ränta löper från och med utbetalningsdagen till och med förfallodagen. Räntan är angiven i låneavtalet. Lånet skall återbetalas på det sätt och på den dag som är angivet i låneavtalet. Vid återbetalning äger långivaren rätt att avräkna samtliga förfallna avgifter, räntor och kostnader som långivaren har till långivaren innan avräkning sker på kapitalskulden. Långivaren har rätt till att ändra räntan med anledning av kreditpolitiska beslut, ändrade upplåningskostnader eller andra förändringar i kostnadsläget.

 5. Dröjsmålsränta, påminnelse- och inkassoavgifter

  Om återbetalning inte sker på förfallodag i enlighet med låneavtalet utgår dröjsmålsränta på hela det förfallna beloppet, inklusive alla avgifter, kostnader, processkostnader, räntor och kapitalbelopp med 3 procent per månad utöver avtalad ränta till dess att full betalning har skett. Långivaren har rätt att ta ut påminnelseavgift enligt lag med 60 kr per påminnelse. Inkassoavgift uppgår till 180 kr per inkassokrav. Påminnelse och inkassokrav utgår vid varje utebliven betalning i enlighet med låneavtalet. För det fall att rättsliga åtgärder måste vidtas tillkommer ytterligare kostnader i enlighet med lag hos både dömande och verkställande myndighet.

 6. Uppsägning och förtida återbetalning

  Ömsesidig uppsägningstid är fyra veckor. Efter uppsägning gäller långivarens villkor så länge som skuld till någon del kvarstår. Långivaren har rätt att säga upp lånet i enlighet med 33 – 36 §§ konsumentkreditlagen (2010:1846) för återbetalning.

 7. Förtidslösen och ångerrätt

  Låntagaren har rätt att återbetala lånet före den avtalade förfallodagen. Långivaren har rätt till avgifter, kostnader och upplupen ränta även vid förtida återbetalning fram till och med den dag då återbetalningen är långivaren tillhanda.

  Låntagaren har ångerrätt avseende det ingångna låneavtalet. I det fall att låntagaren vill åberopa sin ångerrätt och frånträda avtalet ska detta meddelas långivaren skriftligen inom 14 dagar från dagen då låntagaren mottar låneavtalet. När låntagaren undertecknar låneansökan via e-legitimation får låntagaren till sin e-postadress de avtal som fäller för undertecknat lån, därvid påbörjas 14-dagars ångerrätt. Låntagaren skall omgående och senast inom 30 dagar återbetala kapitalbelopp och upplupen ränta till långivaren.

 8. Överlåtelse av lån/kredit

  Låntagaren har inte rätt att överlåta hela eller delar av krediten utan skriftligt medgivande från långivaren. Långivaren har rätt att överlåta eller pantsätta fordran med anledning av lån eller kredit till annan.

 9. Ändrade förhållanden

  Låntagaren är skyldig att omgående underrätta långivaren om ändrade förhållanden avseende kontaktuppgifter såsom adress, telefonnummer, e-post eller andra väsentliga förändringar av förutsättningar för lånets beviljande.

 10. Meddelanden

  Meddelanden som långivaren sänder till låntagaren genom brev till den adress som låntagaren har uppgivit vid ansökan om lån eller folkbokföringsadress anses ha kommit låntagaren tillhanda sju dagar efter avsändandet. Meddelande som är avsänt från långivaren till låntagaren per e-post eller mobiltelefon som är angivet vid ansökan om lån anses vara låntagaren tillhanda sju dagar efter avsändandet.

 11. Behandling av personuppgifter

  Långivaren är personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen (1998:204). Långivaren behandlar personuppgifter elektroniskt för att administrera kundförhållandet, för att fullgöra föreskrivna skyldigheter avseende kundidentifiering enligt gällande lagstiftning om penningtvätt och terrorismfinansiering, för att lämna uppgifter till myndigheter och för marknadsföringsändamål.

  Personuppgifterna får lämnas vidare till bolag som samarbetar med långivaren för ändamål som anges ovan.

  Långivaren har rätt att dokumentera all kommunikation med långivaren.

  Låntagaren samtycker till att hans personuppgifter får behandlas i enlighet med denna punkt genom att acceptera låneavtalet.

 12. Ansvarsbegränsning

  Långivaren ansvarar inte i något fall för indirekt eller direkt skada som åsamkats låntagaren med anledning av att ansökan om lån/kredit har gjorts eller beviljats.

 13. Klagomål och tvister

  Klagomål sker genom skriftligt meddelande till långivarens klagomålsansvarige. Låntagaren kan även vända sig till ARN, Allmänna Reklamationsnämnden (www.arn.se).